O škole

Ergoterapie

   Ergoterapie je terapeutická aktivita, nabízející pomoc těm, kteří mají psychický, fyzický či mentální handicap, který v důsledku omezuje jejich funkčnost a samostatnost. Žáci pracují pod vedením kvalifikovaného ergoterapeuta. Účinnými ergoterapeutickými metodami se může výrazně a nenásilnou formou posílit sebedůvěra a odpoutání od handicapu. Cílem terapie je dosáhnout maximální možné soběstačnosti a nezávislosti, aktivního začlenění do společnosti, a tím zvýšení kvality jejich života. U našich žáků je ergoterapie zaměřována hlavně na rozvoj motorických schopností, na rozvoj grafomotoriky, na nácvik správného úchopu s využitím kompenzačních pomůcek. U mnohých dětí je ergoterapie zaměřena na co největší soběstačnost a samostatnost v běžných denních činnostech (oblékání, obouvání, samostatné zvládání osobní hygieny, úklid v domácnosti, pomoc v kuchyni aj). Ergoterapeut úzce spolupracuje se speciálním pedagogem, fyzioterapeutem, klinickým psychologem, logopedem aj.

   Každý žák, zařazený do ergoterapeutického plánu, má vypracován individuální program podle svých možností, schopností a priorit. Toto pracoviště považujeme za velmi důležitou součást komplexní péče o naše žáky.

   Zkušenosti s ergoterapií u žáků máme pozitivní, což můžeme potvrdit nejen tím, že se žáci na „ergo" moc těší, ale máme i zpětnou, kladnou vazbu od rodičů našich žáků. Ergoterapie nezbytně vyžaduje spoluúčast rodičů, kteří by se měli začlenit do ergoterapeutického úsilí. Děti by měly i doma naučené a získané dovednosti opakovat a procvičovat.