I. PROJEKT

   Na začátku ledna 2007 jsme na Soukromé základní škole speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o. zahájili realizaci projektu

     Rozvoj schopností a klíčových dovedností dětí s více vadami
     prostřednictvím vhodných informačních technologií.

   Projekt je zaměřen na rozvoj počítačové gramotnosti žáků II. stupně školy, dětí s kombinovaným zdravotním postižením, včetně autismu. Cílem projektu je snadnější integrace dětí do společnosti, překonání některých jejich handicapů, zvýšení příležitostí a v blízké budoucnosti i zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce.

  Projekt koncipujeme jako průřezový vzdělávací program procházející vybranými vyučovacími předměty na II. stupni. Navazuje na stávající aktivity školy, které náš tým pracovníků připravuje pro děti v rámci školní výuky i v době jejich volného času. Účastí na připravovaných aktivitách projektu se žáci školy v rámci svých individuálních možností naučí užívat moderní počítačovou techniku a získají tak dnes již jednu ze základních kompetencí nutných pro život ve společnosti. Naší snahou je, aby projekt přispěl také k rozvoji komunikační a řečové techniky dětí, jejich jemné motoriky, zvýšení soběstačnosti, odstranění základní obavy z technických přístrojů, posílení jejich sebevědomí a tím vším přispění ke komplexnímu rozvoji jejich osobnosti a celkového zdravotního stavu.

projekt-eu    V rámci přípravy projektu jsme v druhé polovině loňského roku uskutečnili sociologický výzkum, který se zaměřil na zmapování aktuálního stavu v oblasti počítačových znalostí a dovedností žáků naší školy. Prostřednictvím rodičů dětí jsme také získali informace o tom, na jaké oblasti znalostí, zkušeností a dovedností by se žáci naší školy při výuce prostřednictvím počítačů měli podle jejich názoru orientovat. V souladu se zjištěnými potřebami žáků, jako hlavní cílové skupiny projektu, bude hlavní vzdělávací program strukturován takto:

  • Počítačové dovednosti žáků ZŠ praktická v předmětech Jazykové dovednosti, Matematika, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a věda, Estetická výchova.
  • Počítačové dovednosti žáků ZŠ speciální v předmětech Čtení, Počty, Věcné učení, Výtvarná výchova a Řečová výchova.

   Pro udržení stávající kvality výuky a její další rozvoj jsou druhou cílovou skupinou projektu vedle dětí také naši učitelé, odborní a pedagogičtí pracovníci školy. Součástí projektu je podpůrný vzdělávací program „Počítačové dovednosti pro učitele, odborné a pedagogické pracovníky“ a na něj navazující vzdělávací modul zaměřený na projektový management, komunikaci v projektovém týmu, týmovou práci, stresový management a syndrom vyhoření.

   V rámci projektu bude kromě jiného pořízeno osm osobních počítačů určených pro výuku, dále speciální dotekové tužky pro zhoršenou motoriku, speciální dotekový monitor, multifunkční tiskárny, speciální výukové programy pro děti a ostatní SW a HW vybavení. Celková plánovaná hodnota pořízeného majetku převyšuje 500 tisíc korun.

   Celkový rozpočet projektu činí 2 088 638 Kč. Zahájen byl 2.1.2007, ukončení projektu je naplánováno na 30.6.2008. Projekt byl podpořen finanční dotací Evropské unie a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. Dotace našemu projektu byla schválena v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání, programu podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.Tento Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky.