O ŠKOLE

Souhrn

   Veškeré činnosti školy se snažíme zaměřit na integraci žáků do běžného života. Přispívají k tomu především ty aktivity, kterých se žáci naší školy účastní společně se žáky jiných škol. Jedná se o již zmíněné návštěvy kulturních akcí a divadelních představení, pravidelné ozdravné pobyty, návštěvy centra Ostravy s mobilními i imobilními žáky, které se snažíme zaměřit na jejich samostatnost, například při nakupování. Velmi si vážíme toho, že téměř všichni absolventi školy dále pokračují v dalším vzdělávání. Někteří mají výuční listy, další našli uplatnění na trhu práce. Jeden žák ukončil středoškolské vzdělání s maturitou. Několik žáků si doplnilo své vzdělání v kurzu „O doplnění základního vzdělání". Mnoho našich žáků se vrací. Rádi se pochlubí, čeho všeho dosáhli. Mnohé absolventy bereme na ozdravné pobyty, neboť je i nadále vnímáme jako „naše žáky". Jsme rádi, že jejich absolvováním náš kontakt s nimi nekončí.

   Za velmi důležitou považuji úzkou spolupráci se Základní školou, ul. Matrosovova, Ostrava-Hulváky, kde navštěvujeme se žáky tamní tělocvičnu a v rámci pracovního vyučování jejich dřevodílnu a kovodílnu.

   V průběhu let byla spolupráce s touto základní školou rozšířena o další aktivitu v oblasti integrace žáků. Již ve školním roce 1996/97 dva žáci naší školy začali na této škole navštěvovat vyučovací hodiny fyziky a chemie. Ve školním roce 2006/07 budou jiní dva žáci naší školy docházet na vyučovací hodiny jazyka anglického a fyziky. Kdybychom se nesetkali s ochotou ze strany vedení této školy, nemohl by například náš bývalý absolvent pokračovat ve studiu na škole, kde dosáhl maturitního vysvědčení. Mnohdy nejde vše začlenit do tabulek. Musí být ochota dělat i něco nad běžný rámec. Když je to štěstí, že narazíme na ochotu i na druhé straně, vše je hned jednodušší a ve výsledku jde nejen o dobrý pocit z naší práce, ale především tím získají ti, pro které to děláme, a to je to podstatné. Tuto cestu považujeme za velmi důležitou v oblasti integrace.

   Spolupráce se základními školami byla rozšířena o další spolupráci, a to se Základní školou Dvorského, v Ostravě-Bělském Lese. Pravidelně k nám chodí žáci z nižšího stupně této základní školy. Mají vždy připraven kulturní program, písničky či divadelní představení, pohádky.

   Dopad spolupráce se základními školami je významný nejen pro žáky naší školy, ale taktéž pro žáky ze základních škol. Ti se velmi rychle naučí a pochopí, jak s těmito dětmi hovořit, pomáhat jim a alespoň určitou část v roce s nimi být. Touto zkušeností se nám osvědčila velmi důležitá skutečnost, že spolupráce soukromé a státní školy, spolupráce speciální a běžné základní školy může být velmi úzká a užitečná pro obě strany. Ve výsledku přispívá k tomu, co považujeme za velmi důležité, a tím je integrace.Slovo na závěr

   Ráda bych uzavřela naše www stránky tím, že chci poděkovat všem, kteří se každodenně podílí na výchovně - vzdělávací a zdravotně - rehabilitační péči o žáky naší školy. Velmi si vážím jejich každodenní trpělivé, vysoce kvalifikované péče a všem bych chtěla touto cestou poděkovat především za jejich lidský přístup, bez kterého se tato práce neobejde. Zároveň bych ráda poděkovala i rodičům za jejich důvěru, kterou nám dali tím, že své děti svěřili do naší péče.

Mgr. Dagmar Mazáková